Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

becausefuckyou
9773 f936 370
A man
becausefuckyou
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawakened awakened
3208 b1e0 370
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawakened awakened
becausefuckyou
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
becausefuckyou
4903 69c6 370
Reposted fromtrashpanda trashpanda viasmutnazupa smutnazupa

April 26 2017

becausefuckyou
2281 7132 370
becausefuckyou
5005 c699 370
becausefuckyou
becausefuckyou
7163 7020 370
Reposted fromnyaako nyaako viaRani Rani

April 24 2017

becausefuckyou
3221 f84e 370
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viatruustme truustme
becausefuckyou
9476 212a 370
Reposted fromverronique verronique viapoem-orgy poem-orgy

April 23 2017

5590 c1dc 370
Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viakrybus krybus
becausefuckyou
4030 7b99 370
Reposted frompatronus patronus viawiksz wiksz
becausefuckyou
becausefuckyou
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj via100suns 100suns
becausefuckyou
6588 efb7 370
becausefuckyou
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaxannabelle xannabelle
becausefuckyou
7376 35a8 370
Reposted fromyanek yanek viabluejane bluejane

April 20 2017

1191 236b 370
Reposted fromtwice twice viarzuczasty rzuczasty

April 19 2017

becausefuckyou
2309 1e03 370
Reposted fromsarazation sarazation viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl