Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

becausefuckyou
1608 b267 370
Reposted frombearded bearded viawiks wiks
becausefuckyou
3001 3afd 370
Reposted fromSkydelan Skydelan viawiks wiks
becausefuckyou
3000 8c12 370
Reposted fromSkydelan Skydelan viawiks wiks

August 06 2017

becausefuckyou
2785 7210 370
Reposted frommeem meem viadarthsadic darthsadic
becausefuckyou

August 03 2017

becausefuckyou
9444 3030 370
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadarthsadic darthsadic
2939 0dd7 370

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaromantycznosc romantycznosc
becausefuckyou
becausefuckyou
3019 fbde 370
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaBrilliant Brilliant

August 02 2017

becausefuckyou

Dopóki Cię nie poznałam nie wiedziałam, że można pokochać kogoś tak bardzo.

Reposted fromartemiddda artemiddda viaJakisproblem Jakisproblem
becausefuckyou
8545 495c 370
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
becausefuckyou
7797 3fcc 370
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
8605 f057 370
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viascorpix scorpix
becausefuckyou
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside vialubiedzis lubiedzis
becausefuckyou
becausefuckyou
5575 e56a 370
Reposted fromDoopamina Doopamina viaromantycznosc romantycznosc
becausefuckyou

Nawet jak jestem upity, wiem kogo kocham.

Reposted frompsychoza psychoza viaJakisproblem Jakisproblem

July 31 2017

becausefuckyou
4614 ab40 370
Reposted fromoutoflove outoflove viainvisibile invisibile
becausefuckyou
7790 b00b 370
Reposted fromniewychowana niewychowana viainvisibile invisibile
becausefuckyou
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl